TANSTAAFL คืออะไร (ไม่มีสิ่งใดเป็นอาหารกลางวันฟรี)

สรุป ว่าไม่มีสิ่งใดในฐานะอาหารกลางวันฟรี บางครั้ง TANSTAAFL บางครั้งใช้ในการสื่อสารผ่านการแชท

เงื่อนไขการแชท