QBE คืออะไร (แบบสอบถามโดยตัวอย่าง)?

พัฒนาโดย IBM ในปี 1970, QBE ( แบบสอบถามโดยตัวอย่าง ) เป็นวิธีการค้นหาข้อมูลในฐานข้อมูลโดยการให้ตัวอย่างของระเบียนที่ค้นหาก่อนการค้นหา

คำย่อของคอมพิวเตอร์ฐานข้อมูลข้อกำหนดฐานข้อมูลแบบสอบถาม