เอกสารต้นฉบับคืออะไร

เอกสารต้นฉบับ เป็นคำที่ใช้อธิบายตำแหน่งของเอกสารที่ถูกดึงหรือส่วนของเอกสารอื่นถูกดึงออกมา

เอกสาร, ข้อกำหนดแหล่ง, ตัวประมวลผลคำ