MCGA (กราฟิกหลากสี) คืออะไร

ย่อมาจาก อาร์เรย์กราฟิกหลากสี หรือ แผงควบคุมหน่วยความจำประตู MCGA เป็นระบบกราฟิกที่สร้างขึ้นในคอมพิวเตอร์ที่ผลิตในช่วงปี 1980 MCGA มีความสามารถในการแสดงข้อความ 80x25 ในขาวดำข้อความ 40x25 ใน 256 สีหรือกราฟิก 320x200 พิกเซลใน 256 สี วันนี้ MCGA ถือว่าล้าสมัยแล้ว

คำย่อของคอมพิวเตอร์, MDA, คำศัพท์วิดีโอ