พอร์ต LAN คืออะไร

อีกวิธีหนึ่งคือ พอร์ต Ethernet การเชื่อมต่อเครือข่าย และ พอร์ตเครือข่ายพอร์ต LAN ช่วยให้คอมพิวเตอร์สามารถเชื่อมต่อกับเครือข่ายโดยใช้การเชื่อมต่อผ่านสาย รูปภาพเป็นภาพที่ใกล้เคียงกับพอร์ต LAN ของสายเคเบิลเครือข่ายโดยใช้ตัวเชื่อมต่อ RJ-45 ไฟ LED สองดวงจะกะพริบเมื่อพอร์ตทำงาน

เคล็ดลับ: ดูคำจำกัดความพอร์ตของเราสำหรับรายการพอร์ตเช่นพอร์ต 80 สำหรับ HTTP

สิ่งที่เชื่อมต่อกับพอร์ต LAN

พอร์ต LAN เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์สวิตช์และเราเตอร์อื่น ๆ โดยใช้สายอีเธอร์เน็ต

อีเธอร์เน็ต, LAN, เงื่อนไขเครือข่าย, RJ-45