รูปหลายเหลี่ยม OpenGL คืออะไร

ในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก OpenGL รูปหลายเหลี่ยม เป็น รูปหลาย เหลี่ยม (หลายด้าน) วาดโดยใช้ Open Graphics Library (OpenGL)

ตัวอย่างรูปหลายเหลี่ยม OpenGL

ใน OpenGL รูปหลายเหลี่ยมจะถูกสร้างขึ้นโดยการระบุชุดของจุดยอด ตัวอย่างเช่นการใช้ OpenGL และ C ++ รหัสต่อไปนี้วาดรูปสามเหลี่ยม:

 glBegin (GL_TRIANGLES); // การวาดโดยใช้ Triangles glVertex3f (0.0f, 0.5f, 0.0f); // สูงสุด glVertex3f (0.5f, -0.5f, 0.0f); // ล่างขวา glVertex3f (-0.5f, -0.5f, 0.0f); // ล่างซ้าย glEnd (); // วาดรูปสามเหลี่ยมเสร็จแล้ว 

OpenGL ข้อกำหนดการเขียนโปรแกรม