W8 คืออะไร

การ รอแบบ ย่อจะใช้ w8 ในการสื่อสารด้วยการแชทและข้อความ ด้านล่างนี้เป็นตัวอย่างของวิธีการนี้สามารถใช้ในการตั้งค่าการแชท

 User1: โอเคฉันต้องไปแล้วผู้ใช้ 2: w8User1: มันคืออะไร? 

ผู้ใช้ 2: คำถามสุดท้ายหนึ่งข้อ

เงื่อนไขการแชท