V.25 คืออะไร

V.25 เป็นมาตรฐานสำหรับการพิจารณามาตรฐานการปรับที่จะใช้สำหรับโมเด็มตอบรับอัตโนมัติ

ข้อกำหนดของโมเด็ม