Unipolar คืออะไร

Unipolar เป็นช่วงสัญญาณหรืออุปกรณ์ที่ใช้ขั้วของแรงดันไฟฟ้าเดียวกันขั้วนี้อาจเป็นลบหรือบวก

แง่พลังงาน