เมนูย่อยคืออะไร

เมนูย่อย เป็นคำที่ใช้อธิบายเมนูที่อยู่ในเมนูอื่น ตัวอย่างเช่นในโปรแกรมส่วนใหญ่เมนูย่อยมักจะถูกระบุโดยมีลูกศรเล็ก ๆ ชี้ไปที่ขอบของตัวเลือกดังแสดงในภาพประกอบด้านล่าง ผู้ใช้ที่ใช้แป้นพิมพ์เพื่อนำทางเมนูสามารถเข้าถึงเมนูย่อยได้โดยกดปุ่มลูกศรขวาหรือยุบเมนูย่อยโดยกดปุ่มลูกศรซ้าย

เมนูเงื่อนไขระบบปฏิบัติการ