คำชี้แจงคืออะไร?

ในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ คำสั่ง คือรหัสบรรทัดเดียวที่ใช้ในการทำงานเฉพาะ

คำสั่งแบบมีเงื่อนไข, การควบคุมการไหล, เงื่อนไขการเขียนโปรแกรม