โซลิดสเตตรีเลย์คืออะไร

บางครั้งย่อว่า SSR รีเลย์สถานะของแข็ง เป็นสวิตช์ที่ไม่มีชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหว

คำย่อของคอมพิวเตอร์, ข้อกำหนดของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์, สวิตช์