Software House คืออะไร

ซอฟต์แวร์เฮ้าส์ เป็นคำที่ใช้อธิบายองค์กรหรือสถานที่ที่เชี่ยวชาญในการพัฒนาซอฟต์แวร์

ซอฟต์แวร์ข้อกำหนดของซอฟต์แวร์