Serif คืออะไร

serif เป็นบรรทัดเล็ก ๆ ซึ่งปรากฏที่ด้านบนหรือด้านล่างของตัวอักษรในแบบอักษรหรือแบบอักษรบางชนิด ตัวอย่างของแบบอักษร serif ได้แก่ Book Antiqua, Georgia, Century Schoolbook และ Times New Roman การศึกษาพบว่าผู้ใช้ค้นหาแบบอักษรที่มี serif ง่ายต่อการอ่านในการพิมพ์ในขณะที่ sans-serif ("ปราศจาก serif") แบบอักษรมีความชัดเจนมากขึ้นบนเว็บ รูปภาพแสดงตัวอย่างแบบอักษรของ serif และ sans-serif

แบบอักษรคำศัพท์ที่ใช้ในการพิมพ์