ชีพจรคืออะไร

ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ พัลส์ เป็นคำอธิบายของสัญญาณไฟฟ้าที่ส่งผ่านสายการสื่อสาร

เงื่อนไขอิเล็กทรอนิกส์, สัญญาณ