การเผยแพร่คืออะไร

การประกาศ เป็นคำที่ใช้เพื่ออธิบายเมื่อข้อความหรือกราฟิกถูกวางไว้ด้วยกันและจัดรูปแบบในวิธีที่ง่ายต่อการอ่านที่อยู่ในเวลาเดียวกันกับตา

การเผยแพร่ทางอิเล็กทรอนิกส์