PDL คืออะไร (หน้าคำอธิบายภาษา)?

ย่อมา จากภาษาคำอธิบายหน้า PDL เป็นภาษาคอมพิวเตอร์ที่ใช้กับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ที่สั่งเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ว่าจะพิมพ์หน้าที่ถูกส่งจากคอมพิวเตอร์ ผู้ผลิตเครื่องพิมพ์แต่ละรายมี PDL ของตนเอง

คำย่อคอมพิวเตอร์, PCL, เงื่อนไขการพิมพ์, เงื่อนไขการโปรแกรม