การประมวลผลภาษาธรรมชาติคืออะไร

บางครั้งย่อว่า NLP การประมวลผลภาษาธรรมชาติ เป็นวิธีที่ใช้ในปัญญาประดิษฐ์ในการประมวลผลและรับความหมายจากภาษามนุษย์

AI, คำศัพท์ปัญญาประดิษฐ์, ตัวย่อคอมพิวเตอร์, ตรรกศาสตร์คลุมเครือ, ภาษาธรรมชาติ