Multipart Virus คืออะไร

ไวรัสหลายส่วน เป็น ไวรัส คอมพิวเตอร์ที่ติดเชื้อมาสเตอร์บูตเรคคอร์ดเช่นเดียวกับไฟล์ปฏิบัติการบนฮาร์ดไดรฟ์

เงื่อนไขความปลอดภัย, ไวรัส