Morphing คืออะไร

วิธีการเคลื่อนไหวที่แปลงภาพหนึ่งเป็นอีกภาพหนึ่ง Morphing เปิดตัวครั้งแรกในภาพยนตร์ปี 1988 Willow

ในระหว่างคำศัพท์วิดีโอ