Mofo คืออะไร

โมโมอาจอ้างถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งต่อไปนี้:

1. ย่อมาจากคำว่า แม่ที่ เสื่อมเสีย **** บางครั้ง mofo ใช้ในการแชทและการสื่อสารด้วยข้อความ

2. ย่อมาจาก Mozilla Foundation

เงื่อนไขการแชทตัวย่อคอมพิวเตอร์