IPB คืออะไร (Illustrated Parts Breakdown)?

ย่อมาจากการ แยกส่วนที่มีภาพประกอบ IPB เป็นรายการของส่วนต่าง ๆ ของคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อื่น IPB อนุญาตให้ช่างเทคนิคหรือตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้าระบุหมายเลขชิ้นส่วนและชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดด้วยอุปกรณ์ในกรณีที่จำเป็นต้องเปลี่ยนชิ้นส่วน เนื่องจากเอกสารนี้เป็นความลับของ บริษัท เกือบตลอดเวลา Computer Hope จึงไม่สามารถเข้าถึงรายการเหล่านี้ได้ ในการค้นหาหมายเลขชิ้นส่วนติดต่อผู้ผลิตคอมพิวเตอร์หรือฮาร์ดแวร์

ข้อกำหนดทางธุรกิจ, ตัวย่อคอมพิวเตอร์, เงื่อนไขฮาร์ดแวร์, ส่วน, หมายเลขชิ้นส่วน, RMA