IIL (Integrated Injection Logic) คืออะไร

อีกทางเลือกหนึ่งเรียกว่า I2L หรือ I square L IIL ย่อมาจาก ตรรกะการฉีดรวม และเป็นการออกแบบวงจรที่ใช้ทรานซิสเตอร์สองขั้ว มันค่อนข้างเร็วและใช้พลังงานน้อย

ตัวย่อคอมพิวเตอร์, เงื่อนไขอิเล็กทรอนิกส์