Hardwired คืออะไร

Hardwire เป็นฟังก์ชั่นหรืออุปกรณ์ที่ติดตั้งในตัวคอมพิวเตอร์แทนที่จะตั้งโปรแกรมไว้ในซอฟต์แวร์ ฟังก์ชั่น Hardwired ไม่สามารถลบออกจากคอมพิวเตอร์และมักจะอนุญาตให้ฮาร์ดแวร์ควบคุมการทำงานแทนซอฟต์แวร์

ฮาร์ดแวร์, เงื่อนไขของฮาร์ดแวร์, ออนบอร์ด, สายไฟ