ECMA (สมาคมผู้ผลิตคอมพิวเตอร์แห่งยุโรป) คืออะไร?

ย่อมาจาก สมาคมผู้ผลิตคอมพิวเตอร์แห่งยุโรป ECMA ก่อตั้งขึ้นในปี 2504 และอุทิศตนเพื่อสร้างมาตรฐานของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

แง่ธุรกิจ, ตัวย่อคอมพิวเตอร์, ISO