DCIM (รูปภาพกล้องดิจิตอล) คืออะไร

ย่อมาจาก ภาพจากกล้องดิจิตอล DCIM เป็นโฟลเดอร์ที่มีภาพดิจิทัลที่ถ่ายด้วยกล้องดิจิตอล

เงื่อนไขกล้อง, ตัวย่อคอมพิวเตอร์, กล้องดิจิตอล