CSAT คืออะไร

CSAT หรือ ปัญหาความน่าเชื่อถือของวงจร เป็นปัญหาการคำนวณในวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่ตัดสินใจว่าวงจรบูลีนจะให้ผลผลิตของ TRUE ที่ ได้รับจากชุดอินพุต

วิทยาการคอมพิวเตอร์, ข้อตกลงอิเล็กทรอนิกส์, เงื่อนไขการเขียนโปรแกรม