Aqua คืออะไร

Aqua อาจอ้างถึงสิ่งต่อไปนี้:

1. Aqua เป็นชื่อของ GUI ในระบบปฏิบัติการ Apple macOS

2. ด้วย HTML aqua หรือ cyan แสดงเป็นรหัสสี HTML # 00FFFF ซึ่งเป็นเลขฐานสิบหกสำหรับ 0 สีแดง, 255 สีเขียวและ 255

ข้อกำหนดของ Apple, ข้อกำหนดสี, GUI, macOS X, ข้อกำหนดของระบบปฏิบัติการ