Dash em คืออะไร

คล้ายกับยัติภังค์แบบขยาย (-), เครื่องหมายขีดกลางจะใช้เพื่อแสดงการหยุดพักในความคิดหรือการเปลี่ยนแปลงของเสียง แป้นพิมพ์และโปรแกรมซอฟต์แวร์ส่วนใหญ่ไม่มี ขีดประ ดังนั้นจึงต้องสร้างขึ้นโดยใช้ปุ่มฟังก์ชั่นพิเศษที่รองรับโดยโปรแกรมซอฟต์แวร์หรือโดยการป้อนเครื่องหมายขีดคั่นสองตัว (-)

Em, Em space, En dash, Hyphen, Word โปรเซสเซอร์