วิธีการสร้างพื้นหลังกระพริบเมื่อเปิดหน้าเว็บ

ในการสร้างพื้นหลังที่กระพริบเมื่อเปิดเว็บเพจจะต้องเพิ่ม JavaScript ด้านล่างลงในเนื้อความของเว็บเพจ

 ฟังก์ชัน initArray () {this.length = initArray.arguments.lengthfor (var i = 0; i  = step) {red - = red_int; red_round = Math.round (แดง); red_hex = Dec2Hex (แดง); grn - = grn_int; grn_round = Math.round (grn); grn_hex = Dec2Hex (DecnHex) ; blu_round = Math.round (blu); blu_hex = Dec2Hex (blu); document.bgColor = red_hex + grn_hex + blu_hex; // document.write ("

bgcolor = "+ red_hex + grn_hex + blu_hex); step ++;} document.bgColor = end;}